top of page

מדיניות פרטיות

א. החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הגולשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות ושמירה מלאה מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע בחברה - לרבות מידע שנאגר אודות גולשים - או להשתמש בו לרעה, במקרה כזה מוסכם בזה המפורש כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה .

ב. הפרטים האישיים של הגולשים ישמרו במאגרי המידע של החברה והיא שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, מידע על העמודים שצפית בהם, וכל מידע אחר.

ג. החברה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן: 

  1. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

  2. אם עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  3. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

  4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או מינהלי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;

  5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

ד. אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות החברה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי תקנון זה בכל הנוגע לפרטיות השימוש במידע.

ה. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת גלישה באתר ובכל מידע שייאגר אודותיך לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

bottom of page